Садок

Jan. 19th, 2014 11:07 pm
svetlaya_ya: (весна)
[personal profile] svetlaya_ya
Свята закінчились.
Давай те знову поговорим про садок для діток?
Наразі бажання виявили
[livejournal.com profile] vpasty_vgoru, [livejournal.com profile] the_hrobak, [livejournal.com profile] markkomp, і з ДП  Hanny (казала, що попитає приміщення в оренду і няню), Orman.
Давайте більш детально поговорим? Хто як бачить, скільки може/хоче виділити коштів. Пропоную задіяти ОБС - шукаєм няню і приміщення по своїх знайомих. Всіх :) І ще діток, років 4-6 :)

Я в четвер водила Дениса і Івана в Знайку на малювання. Іван душевно обмальовував мольберт зі всіх сторін.


Денис намалював ракету в космосі з допомогою. Але напрягло мене там 2 моменти. 1. Дуже наголошувала дівчина-вчителька, щоб не виходили за контур. 2. Знову шаблони - квіточки обов*язково з жовтою серединкою, метеорити  коричневі , а не сірі.

І таааак мені захотілось, щоб з ним хтось просто допомагав, слідував за ними. Не заганяв в шаблони, а навпаки, щоб заохочували ініціативу і розвивали фантазію. Щоб підказували, коли дитина просить, допомагали дати раду з пензликами і фарбами, але ненав*язували своє бачення.
І щоб потім це переросло в базу, для тих, хто хоче діток вчити вдома. Щось на зразок БеркоШко :)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svetlaya_ya: (Default)
svetlaya_ya

March 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9 10 11 1213 1415
16171819202122
2324 2526 272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:27 am
Powered by Dreamwidth Studios